back
nieuws
spatie

Schiedamseweg 59, 3134 BB  VLAARDINGEN    tel +31(0)10 46 000 33 | fax +31(0)10 46 009 98

nieuwsarchief

 

Wijziging tijdstip einde huwelijksgoederengemeenschap

Vanaf 1 januari 2012 stopt de huwelijksgoederengemeenschap op het moment van indiening van het echtscheidingsverzoekschrift. Dit is goed nieuws voor mensen die nu gaan scheiden en bang zijn dat hun wederhelft bijvoorbeeld schulden gaat maken. Ik het verleden stopte de huwelijksgoederengemeenschap pas helemaal aan het einde van de echtscheding bij inschrijving van de echtscheidingsuitspraak. Dit kan al snel een jaar na het begin van de echtscheidingsprocedure zijn.

Verder heeft dit ook voordelen voor mensen die tijdens de echtscheidingsprocedure bijvoorbeeld een huis willen kopen. Dit is nu ook een stuk makkelijker. Vanaf de dag van indiening van het echtscheidingsverzoek kunnen de echtelieden zelf een huis kopen en geleverd krijgen zonder dat de andere partner mede-eigenaar wordt.

Gelijk met deze wijziging zijn er ook zaken gewijzigd op het gebied van aanpassing van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk. De aanvankelijk voorgestelde grote en fundamentele wijziging van het huwelijksvermogensrecht is echter tijdens de behandeling in Tweede Kamer door diverse amendementen vrijwel teniet gedaan. Aanvankelijk was het de bedoeling om de automatische algehele gemeenschap van goederen bij het aangaan van een huwelijk af te schaffen en in plaats daarvan een meer beperkt stelsel in te voeren. Hierbij zou in beginsel ieder zijn of haar bezitting van voor het huwelijk behouden en zouden alleen de tijdens het huwelijk verworden goederen gemeenschappelijk worden. Dit onderdeel van het wetsvoorstel is echter helaas gesneuveld tijdens de behandeling in de Tweede Kamer.

 

Beperking taakstraffen

Vanaf 1 januari 2012 is het door een wetswijziging niet meer mogelijk om meerdere malen voor eenzelfde feit gepleegd binnen vijf jaar een taakstraf op te leggen. De rechter mag dat gewoon niet meer. Dus bijvoorbeeld voor de tweede keer een eenvoudige mishandeling binnen vijf jaar en voor de eerste een taakstraf gehad: dan geen tweede taakstraf. Wel is het mogelijk om in dat geval een taaakstraf op te leggen naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dit kan soms helpen om toch een taakstraf te krijgen als men al een paar dagen op het politiebureau heeft gezeten. De rechter kan dan een gevangenisstraf opleggen gelijk aan de tijd op het politiebureau en daarnaast toch een taakstraf opleggen. Zie hiervoor artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht.

 

Schiedammer Parkmoord

Wik H. Moet al na 1/3 van zijn gevangenisstraf naar een TBS inrichting
(1-9-2011)

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugsbescherming heefft bepaald dat Wik H. nu reeds naar een TBS-inrichting overgeplaatst moet worden. Dit moet omdat Wik nog net gebruik kan maken van de zg. Fokkensregeling. Het gerechtshof had nog geadviseerd dat WIk H. pas na 2/3 van zijn gevangenisstraf naar en TBS inrichting zou worden overgeplaatst.

ZIe de uitspraak van de RSJ 10/2889/TR van 10 mei 2011 nr 2011/04

http://www.rsj.nl/rechtspraak/jurisprudentie_bulletin/

Bullens procedeert tegen de Staat (17-09-2008)

De kwestie van de Schiedammer Parkmoord heeft thans een vervolg. Psycholoog Bullens, die door de politie was ingehuurd om de verhoren van het destijds 11-jarige slachtoffertje Maikel te begeleiden, procedeert tegen de Staat. Bullens is er niet zo goed van af gekomen in het rapport van Posthumus over de Schiedammer Parkmoord. Hij zou hierdoor schade hebben geleden omdat hij minder gevraagd zou worden. Deze procedure loopt thans nog.

Klacht tegen Psycholoog Bullens (27-10-2006)

Inmiddels heeft het College van Toezicht van het NVO op vrijdag 27 oktober 2006 uitspraak (zie www.nvo.nl voor de uitspraak) gedaan in de klachtzaak tegen de heer Bullens. Het college heeft op klacht van de voorzitter van het NVO, die door de heer Bullens was verzocht een klacht tegen hem in te dienen, geoordeeld dat Bullens op een drietal punten in de fout is gegaan, maar dat hem op het punt van de verhoren van Maikel niets verweten kan worden omdat hij formeel niet de bevoegdheid had om in te grijpen tijdens de verhoren. De commissie zegt niets over de verhoren zelf. Dat kan de commissie ook niet, omdat zij de verhoren niet kent. De commissie beschikt niet over de trancripties (de uitgeschreven tekst) van de verhoren en evenmin over de banden. De heer Bullens is op zijn vingers getikt omdat hij onduidelijkheid heeft laten bestaan over zijn rol tijdens de verhoren en het door hem uitgevoerde persoonlijksheidsonderzoek en voor het zonder toestemming van Maikel (zijn ouders) aan de politie overhandigen van de bandopnamen van zijn gesprekken met Maikel.

Ik ben van mening dat de uitspraak van de commissie van toezicht onjuist is op het punt van de verhoren. Uit de uitspraak blijkt niet waarop de commisie haar oordeel baseert dat de deskundige niet de bevoegdheid heeft om in te grijpen tijdens de verhoren. Bovendien was in dit specifieke geval de heer Bullens naar zijn eigen zeggen ingehuurd om over het welzijn van Maikel tijdens de verhoren te waken. De vraag dringt zich dan op op welke wijze de deskundige dan invulling moet geven aan deze taak, als hij niet mag ingrijpen. Iets anders is het als een deskundige wordt ingehuurd om het waarheidsgehalte van de verklaringen van de getuige te beoordelen. Dat geval deed zich hier niet voor.

In het onderhavige geval had professor Bullens, als autoriteit op het gebied van verhoren, best de wijze van het verhoor van Maikel kunnen beinvloeden. Hij had de verhoorders makkelijk op subtiele wijze kunnen benaderen tijdens de verhoren en zo invloed kunnen uitoefenen. In de gesprekken die wij (ondergetekende, Maikel en zijn ouders) met de verhoorders van Maikel hebben gehad, hebben zij ook aangegeven dat zij zich gesterkt voelden in hun manier van van verhoren doordat Bullens geen kritiek had. De deskundige zat er toch immers bij en vond het kennelijk goed. Dat doet niets af aan de verantwoordelijkheid van politie en justitie (er werd immers van hogerhand tot het harde verhoor besloten) maar geeft wel aan dat er voor wat betreft de verhoorders wel ruimte voor sturing door Bullens was.

Een ander punt is dat Bullens de afweging had gemaakt dat Maikel zonder schade de harde verhoren kon doorstaan en hij daarom geen reden zag om in te grijpen, terwijl iedereen die de banden achteraf heeft gezien schande van de wijze van verhoren spreekt. Dit is een punt dat wel altijd een welles/nietes verhaal zal blijven. Voor de toekomst is dit ook minder van belang. Van belang is dat er een goede regeling komt, waardoor ouders er op zullen kunnen vertrouwen dat er op een verantwoorde wijze met hun kind tijdens een studioverhoor zal worden omgegaan.

Klacht tegen psycholoog Bullens (30-8-2006)

Op woensdag 30 augustus 2006 heeft een hoorzitting plaatsvinden van het College van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Opvoedkundigen (NVO). Behandeld werd de klacht van de voorzitter van de NVO tegen de heer Bullens over diens optreden in de Schiedammer Parkmoord. De vader van Maikel heeft samen met de opsteller dezes (mr Werner Trooster) de zitting als belanghebbende bijgewoond.

Aanwezig waren verder de voorzitter van het NVO, de ambtelijk secretaris, het voltallige College van Toezicht, mr Germ Kemper (raadsman van de heer Bullens) en de heer Bullens. De voorzitter van het College van Toezicht heeft heeft uitgelegd hoe een en ander was gelopen en dat men na ampel beraad had besloten dat wij in de gelegenheid zouden moeten worden gesteld om te laten weten wat wij er van vonden. Verder gaf de voorzitter van het CvT aan dat dit een bijzondere zaak was voor het NVO omdat de klacht door de voorzitter was ingediend en vanwege de connectie met de Schiedammer Parkmoordzaak.

Wij hebben de gelegenheid gekregen om onze zienswijze toe te lichten. Daartoe heb ik aangegeven dat wij geen klacht ingediend hebben, maar toen wij ervan hoorden dat er een procedure liep, wel erg benieuwd waren naar het hoe en wat van deze klacht. Verder heb ik aangegeven dat ik mij afvroeg over welke stukken het CvT beschikte en of men wel voldoende had om tot een weloverwogen beslissing te komen. In het kader daarvan heb ik nog laten weten dat wij wel mee willen denken voor het geval de CvT over meer stukken zou willen beschikken. Ook heb ik aangegeven dat wij er van overtuigd zijn dat Bullens had kunnen en moeten ingrijpen tijdens de studioverhoren en dat hij daartoe ook de bevoegdheid had. En dat hij, zo hij niet die bevoegdheid had, hij zich had kunnen terugtrekken. Wij als leken zijn erg benieuwd naar het oordeel hierover van de deskundigen van het CvT.

Ook de kwestie van het ter beschikking stellen van het bandje met het gesprek van Bullens met Maikel aan de politie hebben wij ter sprake gebracht. Wij menen dat dit op zijn zachts gezegd op gespannen voet staat met de regels van het NVO. Verder heb ik nog aangegeven dat de inhoud van het gesprek zoals uit de transcriptie van het bandje blijkt meer weg heeft van een politieverhoor dan een gesprek in het kader van een persoonlijkheidsonderzoek.

Bullens en Kemper zullen nog schriftelijk reageren op hetgeen ter gelegenheid van de hoorzitting ter sprake is gekomen.

Verder is de vraag aan de orde geweest over het al dan niet openbaar maken van de uitspraak van het CvT. Gezien de aard van de zaak en het algemene belang dat met deze zaak is gediend was iedereen het er wel over eens dat de uitspraak tzt openbaar gemaakt zou moeten worden.


Uitspraak gerechtshof Amsterdam 4 mei 2006

Het gerechshof Amsterdam heeft op 4 mei 2006 het openbaar minsterie niet ontvankelijk verklaard in de vervolging van Kees B. De uitspraak is te lezen op www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AW8270. Dit betekent dat er geen inhoudelijk onderzoek wordt gedaan door het Gerechtshof. Dit is erg jammer, omdat er nog een hoop niet duidelijk is in de Schiedammer Parkmoordzaak.

Inmiddels hebben de advocaten van Kees B., mrs Spong en Taekema, cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Wat de uitkomst hiervan zal zijn en welke argumenten zij zullen aanvoeren is onduidelijkheid.

Uitzending Woestijnruiters 30 april 2006

In deze uitzending kwam professor Wagenaar aan het woord. Hij verdedigde zijn collega Ruud Bullens. Daar is natuurlijk niets mis mee. Jammer was wel dat Wagenaar kennelijk niet op de hoogte was van de feiten, waar hij stelde dat Bullens niet aanwezig was bij de harde verhoren van Maikel. Volgens Wagenaar werd Maikel het hardst verhoord nadat Kees B. was opgepakt. Dit is onjuist. Jammer dat Witteman en Pauw hier geen weerwoord op hadden. Alle studioverhoren hebben plaatsgevonden in de periode voor de arrestatie van Kees B. en Bullens is bij alle drie de studioverhoren aanwezig geweest. Zou Wagenaar er anders over denken als hij zou weten dat Bullens wel bij de harde verhoren aanwezig was? Jammer dat we dat (nog) niet weten.

Uitzending Zembla 20 april 2006

Inmiddels heb ik de documentaire van Zembla die vanavond zal worden uitgezonden gezien. Zembla heeft in deze documentaire stukjes uit de verhoren van Maikel nagespeeld. Daarbij valt op dat vooral het acteurtje dat Maikel speelt erg goed gekozen is. De verhoren zijn accuraat nagespeeld. Het is de makers alleen niet gelukt om de impact weer te geven van de lange duur van de werkelijke verhoren. Dit is hen ook niet aan te rekenen omdat dit niet goed mogelijk is in een documentaire van drie kwartier. Hierdoor komen ook de vele herhalingen en het lange doorgaan op details en het voortdurend op het schuldgevoel van Maikel inwerken eigenlijk niet goed uit de verf. In feite was het in werkelijkheid nog erger dan de documentaire suggereert. Ik heb de alle banden van de werkelijke verhoren gezien, dus ik weet waar ik over praat.

Professor Bullens heeft op voorhand al zijn bewaren tegen de uitzending kenbaar gemaakt. Hij vreest dat zijn imago zal worden beschadigd en dat hij inkomensverlies zal lijden. Bullens heeft echter niet meegewerkt aan de documentaire, hoewel hij daartoe wel de kans heeft gehad.

Bullens is natuurlijk niet de enige die in de Schiedammer Parkmoord fouten heeft gemaakt. De politie en het openbaar ministerie hebben minstens zo grote fouten gemaakt. Het verschil is echter dat zij dit wel toegeven (tenminste voor zover het de verhoren van Maikel betreft) en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Bullens blijft volhouden dat het allemaal toch goed ging en hij de enige is met de deskundigheid om dit te beoordelen. Ik heb Bullens eind vorig jaar, aan het einde van en lang gesprek, gevraagd of hij, met de kennis van nu terugkijkend, als het allemaal over kon, anders gehandeld zou hebben. Hij moest daar heel even over nadenken en zei toe dat hij niet anders zou handelen. Dit betekent enerzijds dat Bullens geen opportunist is maar anderzijds dat hij niet inziet dat hij fout heeft gehandeld.

Natuurlijk zal Bullens ook een heleboel dingen goed hebben gedaan in andere zaken. In deze zaak heeft hij echter niet goed gehandeld. Bijna iedereen is het daar over eens. Misschien moet hij eens wat meer naar zijn vakgenoten luisteren.

Het zou goed zijn als de beroepsorganisaties eens gedragsregels voor het optreden van psychologen in zaken als de Schiedammer Parmoord zouden opstellen.

Tenslotte: we moeten niet vergeten dat het werkelijke en weerzinwekkende echte drama in deze zaak schuilt in de moord op een weerloos meisje en de poging daartoe op een klein jongetje op op 22 juni 2000 in het Beatrixpark te Schiedam.

De uitzending is hier via het internet te zien:

http://player.omroep.nl/?aflID=2787246

Herzieningszaak Kees B. (Schiedammer Parkmoord)

Op donderdag 20 april 2006 is de zaak tegen Kees B. bij het Hof Amsterdam voortgezet. De Advocaat-Generaal (AG) heeft bij deze gelegenheid bepleit dat het Hof het openbaar ministerie zonder verder onderzoek niet ontvankelijk in de vervolging van Kees B. zal verklaren. Nader onderzoek zou niet meer nodig zijn omdat er sinds de vorige behandeling twee nieuwe feiten zijn: (1) Wick H, is thans onherroepelijk veroordeeld en (2) tussen Kees B. en de staat is een vaststellingsovereenkomst gesloten over de door Kees B. te ontvangen schadevergoeding. Hierdoor zou de verdediging geen strafvorderlijk belang meer hebben bij een inhoudelijke behandeling. Door de verdediging van Kees B. is aangevoerd dat deze nieuwe feiten niet rechtvaardigen dat het Hof nu terug zou moeten komen op de eerdere beslissingen omtrent het aan het dossier toevoegen van stukken en het horen van getuigen. Mr Spong heeft uitvoerig het maatschappelijk belang van het boven tafel krijgen van de waarheid en het belang hiervan voor zijn cliënt Kees B. benadrukt. De voorzitter van het hof onderbrak mr Spong regelmatig met kritische vragen. Na de behandeling van de zaak heeft het hof zich teruggetrokken om te beraadslagen. Na afloop hiervan kwam het hof met de mededeling dat zij meer tijd nodig had en daarom over 14 dagen uitspraak zou doen. Het blijft dus spannend. Het zou toch wel jammer zijn als de openbare getuigenverhoren in deze zaak niet zouden plaatsvinden, als was het maar uit geschiedkundig oogpunt. De zaak van de Schiedammer Parkmoord zal waarschijnlijk de geschiedenis ingaan als de zaak die de meest ingrijpende gevolgen op het gebied van de organisatie van de opsporing en vervolging tot gevolg heeft gehad.

Werner Trooster

Zembla

Op 20 april 2006 zal door het programma Zembla aandacht worden besteed aan de rol van prof. Ruud Bullens in de Schiedammer Parkmoord. Bullens is als psycholoog ingeschakeld om de verhoren van Maikel te begeleiden en een persoonlijkheidsonderzoek bij hem te doen. Op het optreden van Bullens is veel kritiek. Het rapport van Posthumus geeft duidelijk aan waar Bullens heeft gefaald. De Staat heeft inmiddels erkend dat er van alles is misgegaan bij de verhoren van Maikel en dat deze daardoor schade heeft opgelopen. Er is een schadevergoeding uitgekeerd. Alle betrokkenen bij het verhoor hebben excuses voor de gang van zaken aangeboden, behalve Bullens. Hij meent dat er niets is fout gegaan en dat alleen hij de deskundigheid heeft om dit te bepalen. Misschien helpt de uitzending van Zembla om hierover de discussie op gang te krijgen waardoor wellicht de beroepsgroep met op dit soort optreden toegespitste gedragsregels komt. De onderzoekers van Zembla hebben inzage gehad in alle relevante stukken en zijn dus goed op de hoogte van de feiten van de zaak. Zij moeten daarom in staat zijn een accurate reconstructie te maken van de verhoren van Maikel door de politie en door Bullens.

Bij de behandeling van de zaak van de Schiedammer Parkmoord en het verbeterprogramma op woensdag 12 april in de vergadering van de vaste commissie van justitie van de Tweede Kamer 2006 heeft minister Donner van Justitie op vragen van Tweede Kamerlid Aleid Wolfson (PvdA) medegedeeld dat Bullens tegenwoordig "met grote terughoudendheid" wordt ingeschakeld.

Persbericht

Op 14 maart 2006 is het onderstaande persbericht uitgebracht door ondergetekende, de Staat en de politie Regio-Rijnmond. De kwestie van de schadevergoeding is nu tot een einde gekomen. In het persbericht wordt ook aandacht besteed aan de gesprekken die na 15 september 2005 met de bij de zaak betrokken personen zijn gevoerd.

Thans loopt nog de kwestie van de herziening in de zaak Kees B. en de onenigheid tussen de Tweede Kamer en minister Donner over het gesprek dat de Tweede Kamer wil met de heer Posthumus. Er is een vergadering van de Tweede Kamer over onder meer dit onderwerp gepland op 6 april 2006. De volgende behandeling van de herziening Kees B. staat voorlopig gepland voor de tweede helft van april 2006.

Met de psycholoog Bullens, die onder meer werd ingeschakeld door justitie om te waken over het welzijn van Maikel, werd geen overeenstemming bereikt. Prof. Bullens houdt vol dat er door hem geen fouten zijn gemaakt, terwijl de feiten toch duidelijk op het tegendeel wijzen. Het is voor alle betrokkenen vervelend dat dit onderdeel van de kwestie nu in de lucht is blijven hangen. Misschien moet de beroepsgroep de gedragscode eens aanvullen zodat ook het optreden van een gedragsdeskundige die wordt ingeschakeld om verhoren van een kind-getuige te begeleiden door deze gedragscode wordt bestreken. De gedragscode is nu vooral toegesneden op het optreden van de psycholoog bij verrichten van een persoonlijkheidsonderzoek bij een verdachte in een strafzaak.

=====================================================

Gezamenlijke persverklaring

SCHADEVERGOEDING VOOR MAIKEL EN ZIJN OUDERS IN ZAAK SCHIEDAMMER PARKMOORD

Maikel en zijn ouders hebben met de Staat en de politieregio Rotterdam-Rijnmond overeenstemming bereikt over een schadevergoeding. De Staat en de politieregio Rotterdam-Rijnmond erkennen dat onvoldoende acht is geslagen op de kwetsbare positie van Maikel tijdens de verhoren in de Schiedammer Parkmoord zaak en dat ten onrechte druk is uitgeoefend op de ouders van Maikel.

De Staat der Nederlanden en de politieregio Rotterdam-Rijmond hebben aangegeven de gang van zaken ten tijde van het onderzoek in de Schiedammer Parkmoord te betreuren. In een eerder stadium zijn gesprekken gevoerd tussen Maikel en zijn ouders, de korpschef, de direct betrokken politiebeambten en de officier van justitie. In deze gesprekken is de gang van zaken tijdens de verhoren besproken en hebben de betrokken politiemensen en de officier van justitie hun excuses aangeboden. Maikel en zijn ouders hebben deze excuses aanvaard. Door alle betrokkenen zijn de gesprekken als positief ervaren. Maikel en zijn ouders hebben in deze gesprekken de direct betrokkenen kunnen confronteren met de zaken die hen dwars zaten en deze betrokkenen hebben kunnen aangeven hoe zij een en ander destijds hebben ervaren en hoe zij er nu tegen aankijken. In de gesprekken is gebleken dat de gang van zaken rond de verhoren van Maikel ook de betrokken politiemensen en de officier van justitie niet onberoerd heeft gelaten.

Maikel en zijn ouders spreken verder hun waardering uit voor de omvang en inhoud van het naar aanleiding van het rapport van mr Posthumus opgestelde verbeterprogramma. Door het overeenkomen van schadevergoeding is aan de kwestie tussen enerzijds Maikel en zijn ouders en anderzijds de Staat en de politieregio Rotterdam-Rijnmond een einde gekomen.

De door de Staat en de politieregio Rotterdam-Rijnmond te betalen schadevergoeding is in goed overleg en met tussenkomst van mr W.J.J. Trooster als advocaat van Maikel en zijn ouders en landsadvocaat mr F.W. Bleichrodt als advocaat van de Staat tussen partijen vastgesteld. Partijen zijn overeengekomen over de hoogte van de schadevergoeding geen mededelingen te doen.

===================================================

Schadevergoeding voor Maikel

26-2-2006 Deze week werd op vrijdag via de Volkskant bekend dat de kwestie van de schadevergoeding voor Maikel zijn einde nadert. Het was niet mijn bedoeling dat dit nu al in het nieuws zou komen. De juistheid van de inhoud van het bericht kan ik echter wel bevestigen. Zodra we er helemaal uit zijn met de Staat en de Politie Regio Rijnmond zullen we een gezamenlijk persbericht uitbrengen om dit te melden.

Gerechtshof Amsterdam

In de zaak van de Schiedammer Parkmoord zijn nog steeds ontwikkelingen. De zaak van Kees B. loopt nog bij het gerechtshof Amsterdam. Hij is immers nog niet van zijn veroordeling af. Het gerechtshof moet de zaak opnieuw behandelen. Omdat de verdediging van Kees B. bij het hof de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM) heeft bepleit, dient het Hof eerst te onderzoeken of het O.M. niet het recht om de zaak van Kees B. te vervolgen heeft verspeeld. Pas als dat onderzocht is kan het Hof, als het O.M. ontvankelijk is volgens het Hof, de zaak tegen Kees B. afhandelen. Te verwachten valt in dat geval dat hij zal worden vrijgesproken omdat het bewijs niet geleverd kan worden. Er is immers inmiddels een ander voor dit feit veroordeeld en uit het onderzoek in die zaak is niets van een strafbare rol van Kees B. in de zaak van de Schiedammer Parkmoord gebleken.

Niet ontvankelijkheid OM

Door de niet-ontvankelijkheid van het O.M. te bepleiten heeft de verdediging van Kees B. een strafvorderlijk belang gecreëerd om onderzoek te laten. De zaak is 11 november 2005 al een keer behandeld door het Hof. Daarbij is onder meer bepaald dat er een groot aantal getuigen gehoord gaan worden. In ieder geval zullen worden gehoord de Officier van Justitie die de zaak tegen Kees B. in eerste aanleg heeft behandeld (mr Edelhauser), de Advocaat-Generaal die de zaak in hoger beroep heeft gedaan (mr Renckens), de leiders van het RAG-park team (RAG is Recherche Assistentie Groep), enkele ambtenaren van Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Centrale Recherche Informatie (CRI), mr Posthumus en de psycholoog Ruud Bullens.

Vaste Commissie voor Justitie

Ook de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer is nog met de zaak bezig. Na de behandeling van de Schiedammer Parkmoord in het spoeddebat op 15 september 2005 leven er toch nog een aantal vragen bij een aantal leden van de vaste commissie. Deze hebben met name betrekking op de kwestie rond het DNA en de wijze waarop het OM en het NFI bij de behandeling in eerste aanleg en in hoger beroep de resultaten van het onderzoek naar buiten

hebben gebracht. Bij het spoeddebat op 15 september 2005 heeft minister van Justitie Donner zijn mensen van het OM in bescherming genomen. De handelwijze rond de presentatie van het DNA is daarbij niet voldoende aan de orde gekomen. Minister Donner heeft al een groot aantal schriftelijke vragen van de kamer moeten beantwoorden over deze kwestie. Ook zijn de leden van de Vaste Commissie voor Justitie onlangs in een besloten vergadering ingelicht over het gedoe rond het DNA. Het lijkt er op dat minister Donner van Justitie inmiddels tamelijk geïrriteerd is over de aanhoudende vragen rondom de kwestie van het achterhouden van relevante informatie over de DNA sporen door het OM in deze zaak. Zie hiervoor bijvoorbeeld http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&dossiers&b=189101&a=213329 . De geplande openbare vergadering is aangehouden. Het is mij op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze zal gaan plaatsvinden.

Verbeterprogramma

In de aangehouden openbare vergadering zal ook het Verbeterprogramma worden behandeld. Het verbeterprogramma is een soort Deltawerken op het gebeid van politie en justitie. In 1953 werd door de overstroming van Zeeland opeens pijnlijk duidelijk dat het goed mis was met de dijken. Door het zichtbaar worden van het debacle rond de opsporing en vervolging van Kees B. door het rapport van mr Posthumus werd evenzeer pijnlijk duidelijk hoe het met de

rechtsbescherming van verdachten en de opsporing van daders van zeer ernstige strafbare feiten is gesteld in Nederland. De zaak van de Schiedammer Parkmoord kent zijn weerga niet in de geschiedenis van de Nederlandse opsporing en vervolging. Niet omdat er nooit eerder geblunderd is, maar omdat het nu eens heel duidelijk opgeschreven is door de overheid zelf. In dit verbeterprogramma worden tal van maatregelen aangekondigd die ertoe moeten leiden dat zoveel missers in een zaak niet meer voor moeten kunnen komen. Het voert te ver om alle punten uit dit programma hier te noemen. De grote lijn ligt volgens mij bij de opleiding en het niveau van de tactische- en technische recherche en het creëren van interne tegenspraak. Men zal nu bijvoorbeeld periodiek moeten worden bijgeschoold en regelmatig certificaten moeten halen. De kosten van uitvoering van het programma lopen in enkele jaren op tot rond de 100 miljoen euro op jaarbasis.

Presentaties

De politie is thans voortvarend bezig om het programma bekendheid te geven onder het personeel. Er worden op diverse plaatsen in het land bijeenkomsten georganiseerd waarbij men gedurende een hele dag wordt bijgepraat over de inhoud van het verbeterprogramma en waarom er iets verbeterd moet worden. Ik heb onlangs zo'n bijeenkomst bijgewoond in een zaal van de RAI in Amsterdam. Daarbij werden door de leiding van het Amsterdamse politiekorps inleidingen gegeven, er werden lezingen gegeven door een journalist die een boek heeft geschreven over het onderzoek in de vuurwerkramp in Enschede, door de moeder van het vermoorde meisje Nienke en een presentatie door mr Postumus en de heer Theo Vermeulen van de politie Amsterdam over de missers in de Schiedamse zaak. Bij de lezing van de moeder van Nienke kon je een speld horen vallen in de zaal (met ca 470 politiemensen). De presentatie van mr Postumus en Theo Vermeulen moet volgens mij door de heldere wijze waarop zij een aantal fouten in de opsporing in de Schiedamse zaak presenteerden wel wat draagvlak hebben gecreëerd op de politiewerkvloer voor de maatregelen van het verbeterplan. Dit is immers van cruciaal belang voor het slagen van het verbeterplan.

Verandering bij justitie?

Inmiddels is er volgens mij wel iets veranderd bij de top van het Openbaar Ministerie. In de Deventer moordzaak wordt er thans met medewerking van Justitie nieuw onderzoek gedaan terwijl de veroordeling van Ernst Louwes nog steeds overeind staat. Ik herinner mij dat wij ook na de veroordeling van Kees B. in twee instanties en na de afwijzing van zijn herzieningsverzoek nog steeds twijfels hadden over zijn daderschap. Ook Maikel en zijn ouders voelden zich niet helemaal lekker bij het idee dat mogelijk de verkeerde persoon was veroordeeld en de werkelijke dader nog vrij rondliep. Omdat Maikel nog nooit met Kees B. of een foto van Kees B. was geconfronteerd hebben in samenwerking met de verdediging van Kees B. de mogelijkheden onderzocht om Maikel op een strafrechtelijk zorgvuldige manier met Kees B. te confronteren. Uiteindelijk is dit om redenen die er nu niet toe doen niet doorgegaan. Bij het onderzoeken van deze mogelijkheden hebben we de zaak angstvallig stil gehouden omdat wij bang waren dat Justitie misschien een spaak in het wiel zou willen steken. In elk geval verwachtten wij geen enkele medewerking van Justitie. Wat dit betreft is er toch wel iets veranderd. Het is in het belang van de rechtstaat en de rechtvaardigheid dat Justitie de oude krampachtigheid voor wat betreft het doen van onderzoek in zaken die al tot een onherroepelijke veroordeling hebben geleid blijvend laat varen. Hopelijk is Ernst Louwes (als dit onderzoek voor hem positief uitvalt) - en met hem de rechtstaat - de eerste die hiervan profiteert.

Werner Trooster